تماس با ما   مجموعه عکس   جایزه ها   همایش ها   دانشگاه ها   خبرهای جدید   آثار   زیستنامه
 
 
پاره ای از پایان نامه های راهنمایی شده
 • بررسی تحلیلی شاهنامه فردوسی از دید داستانشناسی، دکتری ، دانشگاه اراک - ١٣٨٧
 • زمینه های تحول معنوی غزل های خاقانی، دکتری و کارشناسی ارشد - ١٣٧٢
 • نقش خاقانی در تحول غزل فارسی از دیدگاه بُن مایه های ادبی، دکتری و کارشناسی ارشد - ١٣٧٢
 • پژوهشی در ادب اورامی با تکیه بر دفتر سرانجام، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور - ١٣٨٨
 • بازتاب اندیشه های زروانی در شاهنامه و گرشاسبنامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرج - ١٣٨٧
 • جلوه های اخلاقی در شاهنامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تویسرکان - ١٣٨٧
 • خنیا در شاهنامه - دانشگاه علامه طباطبایی - ١٣٨٧
 • روش های راهبردی جنگی در شاهنامه، دانشگاه آزاد کرج - ١٣٨٧
 • نیایش و دعا در مثنوی، دانشگاه آزاد کرج - ١٣٨٧
 • بازآفرینی اسطوره در آثار بهرام بیضایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - تیر ١٣٨۶
 • خنیا در شاهنامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - تیر ١٣٨۶
 • دین باوری در شاهنامه فردوسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمانشاه - ١٣٨۶
 • مقایسه دیوان خاقانی و پنج گنج نظامی از دیدگاه باورهای پیشینیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - تیر ١٣٨۶
 • آیین ازدواج در شاهنامه فردوسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - مهر ١٣٨۵
 • بدیع در لیلی و مجنون نظامی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۵
 • بدیع لفظی در قصاید خاقانی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۵
 • بدیع معنوی در قصاید خاقانی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۵
 • بزم و شادمانی در شاهنامه و ایلیاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - اسفند ١٣٨۵
 • پری در ادب فارسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - مهر ١٣٨۵
 • پندارشناسی در قصاید خاقانی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۵
 • چهره اسکندر در ادب پارسی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۵
 • حماسه ی گاگمیش در بوته ی نقد نو، کارشناسی ارشد، استاد داور - ١٣٨۵
 • سامانه های داد شناختی در شاهنامه ی فردوسی، کارشناسی ارشد، استاد راهنما - ١٣٨۵
 • شعوبیه و شاهنامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - مهر ١٣٨۵
 • فرهنگ دو سویه ی تفسیر سور آبادی، کارشناسی ارشد، استاد داور - ١٣٨۵
 • کارکرد نشانه در بافت داستانی شاهنامه، کارشناسی ارشد، استاد داور - ١٣٨۵
 • مقایسه حماسه سرایی در شاهنامه و گرشاسب نامه، کارشناسی ارشد، استاد داور - ١٣٨۵
 • مقایسه دیوان خاقانی و پنج گنج نظامی از دیدگاه باورهای پیشن، کارشناسی ارشد، استاد راهنما - ١٣٨۵
 • هرمسانگی در ادبیات اسماعیلیه، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۵
 • آیین های شادمانی و جشن ها در شاهنامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - مهر ١٣٨۴
 • بازآفرینی اسطوره در آثار بهرام بیضایی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۴
 • بازتاب اندیشه های مهری در شاهنامه فردوسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - شهریور ١٣٨۴
 • بررسی ساختار گرایانه ی غزل سنایی، کارشناسی ارشد، استاد راهنما - ١٣٨۴
 • بررسی ویژگی های داستانی در آثار دولت آبادی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - مهر ١٣٨۴
 • دگرگونی ها و تصرفات مولوی در بعضی حکایات مثنوی و نتایج این حکایت، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - مهر ١٣٨۴
 • رالف والدو امرسون در ادبیات پارسی، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۴
 • سنجش ادب پهلوانی بر مبنای شاهنامه با ادب شهسواری (شوالیه گری)، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - شهریور ١٣٨۴
 • نیایش در شاهنامه، کارشناسی ارشد، استاد مشاور - ١٣٨۴
 • ایران در شاهنامه، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۳
 • جستاری در مکتب های ادبی اروپا و سنجش آن با آثار فارسی، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۳
 • هنر و گوهر در شاهنامه فردوسی، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۳
 • جشنهای باستانی و آیینهای شادمانی در شاهنامه، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۲
 • شرح لغات و مشکلات دیوان جیحون یزدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما - بهمن ۱۳۸۲
 • بررسی جامعه شناسانی شعر دوره معاصر، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۱
 • رمانتیسم در شعر فروغ فرخزاد، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۱
 • بکارگیری روابط واژگانی در مثنوی و مقایسه آن با شاهنامه، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۹
 • سامانه های حکومتی در شاهنامه فردوسی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۹
 • آندره ژید و حافظ، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۸
 • ازدواج در شاهنامه، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۸
 • بررسی و تحلیل شخصیتی اسفندیار و آشیل، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۸
 • فرهنگ کنایات در اسکندرنامه نظامی گنجه ای، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۸
 • چهره شناسی خسرو و شیرین در شاهنامه، خسرو و شیرین و تاریخ، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۵
 • شمس و بازتابش در اندیشه مولانا، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۵
 • آفرینش های هنری در غزل های خاقانی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • بررسی اشعار در دیوان عرفی شیرازی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • بررسی ساختار قصه های مثنوی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • پیشگویی در ادب حماسی با تاکید بر شاهنامه ، گرشاسب نامه و بهمن نامه، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • تحقیق در زبان و فرهنگ منطقه آبدانان، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • ترساگرایی در دیوان خاقانی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • طبقه بندی اجتماعی جامعه ایرانی در قرن ۵ و ۶ هجری با تاکید بر قابوس نامه و سیاست نامه، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • عشق از دیدگاه مولانا در مثنوی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • فرهنگ اصطلاحات پزشکی در دیوان خاقانی، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • فرهنگ عامه کرد، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۴
 • بررسی بازتاب اندیشه حافظ بر غزلیات صائب، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۳
 • بررسی کاربرد مبحث فروگرفت در اشعار حافظ، کارشناسی ارشد - ۱۳۷۳

 •  
   
 • تالیف
 • ترجمه
 • ویرایش و تصحیح
 • مقاله
 • پایان نامه
 •  
   
  © ١٣۹۳-۱۳٨۵ کلیه حقوق این وبگاه محفوظ می باشد.